Videos gemaakt door Amsterdam productions:

De videocontent van Amsterdam productions.
Productie/Montage/Graphics: Amsterdam productions.

Bezoek van Minister Bussemaker (OCW) aan Rio de Janeiro. Onderwerp: creatieve industrie.
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.

Bezoek Minister Bussemaker (OCW) aan Rio de Janeiro. Onderwerp: uitwisselingsprogramma tussen studenten.
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.

Video van het huis van Adelaide Medina.
Client: Verschillende makelaars.

Dutch Charity Cycling Ride.
Client: Estrela da Favela/HBCC

Bezoek van Minister Bussemaker (OCW) aan NiteroĆ­.
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.

Rolstoel basketbal clinic.
Client: NOC-NSF/Consulaat-Generaal der Nederlanden.