Videos gemaakt door Amsterdam productions:
De videocontent van Amsterdam productions. 
Productie/Montage/Graphics: Amsterdam productions.
Bezoek van Minister Bussemaker (OCW) aan Rio de Janeiro. Onderwerp: creatieve industrie. 
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.
Bezoek Minister Bussemaker (OCW) aan Rio de Janeiro. Onderwerp: uitwisselingsprogramma tussen studenten.
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.
Video van het huis van Adelaide Medina.
Client: Verschillende makelaars.


Dutch Charity Cycling Ride.
Client: Estrela da Favela/HBCC


Bezoek van Minister Bussemaker (OCW) aan Niteroí. 
Client: Consulaat-Generaal der Nederlanden.


Rolstoel basketbal clinic. 
Client: NOC-NSF/Consulaat-Generaal der Nederlanden.